ویدیو مصاحبه رکسانا ورزا ایرانی در مورد نقش استارتاپها در اقتصاد

تاکنون مصاحبه ها و مقالات زیادی پیرامون ایستگاه F در ایران استارتاپ منتشر کرده ایم . همچنین تیم ایران استارتاپ سال گذشته بازدید اختصاصی از این ایستگاه به عمل آورد و میتوانید بازدید این گزارشها را در سایت ایران استارتاپ مطالعه نمایید . روز گذشته شبکه منوتو مصاحبه ای با رکسانا ورزا پیرامون امکان حضور ایرانی ها در این مجموعه و نقش استارتاپها در اقتصاد داشته است که ویدیو آن را می توانید مشاهده نمایید .

ترک پاسخ