کد تخفیف %20 زود فود برای کمپین جلوگیری از هدرفت غذا

زود کمپین مشترکی با سازمان ملل برای جلوگیری از بین رفتن بیهوده غذا راه انداخته است که شامل کد تخفیف 20% زود فود می باشد . با ورود به لینک زیر می توانید در این کمپین شرکت کنید و همچنین در جایزه یک آیفون 8 شرکت کنید .

شرکت در کمپین

 

 

ترک پاسخ