ثبت نام مقدماتى براى ورود به دوره دوم شتابدهى

شتابدهنده جهش از تاریخ ٢٠ مرداد ماه شروع به دریافت ایده ها و توضیحات محصول شما کرده است. ایده هاى شما ابتدا تک به تک بررسى میگردد و از میان ایده هاى ارسال شده ، ۴٠ ایده و تیم برتر توسط هیئت داورى انتخاب میشود .
این ۴٠ تیم دعوتنامه حضور در (تعداد) کارگاه تخصصى را دریافت خواهند کرد و در یک رقابت فشرده و جذاب یک ماهه فرصت دارند تا به عنوان ١٠ تیم نهایى شتابدهنده انتخاب شوند و در یک دوره ۶ ماهه شتابدهى حضور یابند. تا تاریخ ۱ شهریور فرصت دارید تا موضوع ایده به همراه لیست اعضاى تیمتان را به لینک زیر ارسال کنید:

 

لینک ثبت نام 

ترک پاسخ