سال گذشته کتاب هنر تامین سرمایه برای استارتاپها با همکاری انتشارات موفق پندار پارس توسط ایران استارتاپ منتشر شد و این کتاب با فروش موفق خود و رضایت مخاظبین به چاپ دوم رسید .

ایران استارتاپ در حمایت از جامعه ایرانی استارتاپها و بدون هیچ گونه پشتوانه مالی امسال تصمیم به ترجمه و چاپ کتاب روش استارتاپی از کارآفرین موفق و معروف جهانی اریک ریس گرفت . این کتاب در حدود ۲۵۰ صفحه کتابی متفاوت و در راستای تکمیل کتاب قبلی این کار آفرین می باشد و مطالعه آن نیاز مبرم برای هر ،کارآفرین ، مدیر ، رهبر و هر عضوی از این جامعه استارتاپی در ایران می باشد . مفاهیم پیشرفته کتاب می تواند استارتاپ یا سازمان و شرکت شما را یا حتی یه جامعه یا شهر را متحول نماید و قطعا مطالعه چنین کتوبی که در صدر فروش آمازون هم می باشد می بایست در صدر امور روزانه کارآفرینان قرار گیرد .

 

این کتاب به قلم دکتر فرزاد پریدار یکی از بنیانگذاران ایران استارتاپ در پاییز ۹۷ منتشر خواهد شد و در مراحل نهایی آماده سازی برای چاپ قرار دارد .

 

 

ترک پاسخ