چند روزی از خبر ارائه سرویسهای استارت آپی از سوی گوگل در ایران استارت آپ نگذشته بود که این سرویس به مانند سایر خدمات مهم گوگل برای ایران مسدود شد . گوگل طی این سالها واکنشی به این مسائل نشان نداده و در هر زمانی خود را مبرا از هر گونه توضیح و علتی می داند .

جامعه استارت آپی ایران هر روز با یک چالش داخلی و خارجی روبروست که چالشهای داخلی این روزها از سرویسهای بی اهمیت گوگل تاثیر گسترده تری دارد. شاید اگر گوگل تمامی سرویسهای خود را به روی ایرانیان متوقف نماید ، ولی از طرفی حمایتهای داخلی وجود داشته باشد بتوان باری از دوش این قشر موثر برداشت . حتی وزیر جوان دولت جدید نیز کوچکترین حمایتی در این حوزه انجام نداده و صرفا در موضوعاتی مانند اپل به ارسال یک توئیت نمایشی بسنده کرده است .

ترک پاسخ